Giải pháp Xử lý ảnh

1. Ứng dụng nhận dạng phiêu điều tra

- Nhận dạng tự động các bảng câu hỏi.
- Báo cáo thống kê kết quả điều tra
 

2. Hệ thống nhận dạng bài thi trắc nghiệm

Phần mềm dùng để tổ chức kiểm tra trắc nghiệm với khả năng chấm tự động bằng quét ảnh phiếu làm bài để xử lý.

© 2023 ANTSOFT. All right reserved